понедельник, 26 октября 2009 г.

Ühiskonnapädevus

Ühiskonnapädevus tähendab isiku võimet toimida adekvaatselt kõigil ühiskonnaelu tasanditel. Riiklik Integratsiooniprogramm käsitleb ühiskonnapädevuse kujunemise võtmetegurina inimeste võimet ühishuvide alusel organiseeruda ning objektiivse informatsiooni kättesaadavust ja hoiakute muutumist ühiskonnas.
Ühiskonnapädevuse alamprogrammi üldised ülesanded on teadvustada mitte-eestlaste potentsiaali ning teadlikult kaasata neid otsustamisse ja arendusprogrammidesse ning Eesti mitmekultuurilise ühiskonna kontseptsiooni rakendamine ning Eestis elavate etniliste vähemuste kultuuride tutvustamine avalikkusele.
Ühiskonnapädevuse arendamiseks viib Integratsiooni Sihtasutus iga aasta 26. novembri ehk kodanikupäeva ajal koolilaste seas läbi Kodanikupäeva viktoriini.
Lisaks on varasematel aastatel toetatud tele- ja raadiosaateid vähemusrahvuste keeltes ning Haridusprogrammide Keskus on alates 2005. aastast viinud läbi projektitoetuskonkursse „Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid“.
Järjepidevalt toimub ka ühiskonnaõpetuse õpetajatele täienduskoolituste korraldamine ning mitmesuguste õppematerjalide koostamise ja väljaandmise toetamine.

Комментариев нет: